معرفی

مشخصات فردی

مسعود ابراهیمی

نام - نام خانوادگی : مسعود   ابراهیمی

پست الکترونیکی : m_ebrahimi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : Chemical Engineering and Material Analysis
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : University of Wisconsin-Madison-USA

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : Mechanics of Solid Materials- Composite
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : University of Florida-USA

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : Mechanics of Composite Materials and characterization
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : Landford University-University of Florida-USA

سوابق اجرایی

مسئول پژوهشی  گروه مهندسی مکانیکعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

انجمن علمی مهندسی مکانیک تهران جنوبتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مکانیک

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی مکانیک

مرتبه علمی : مربی

پایه : 9

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375

مسعود ابراهیمی
مسعود ابراهیمی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی مکانیک
مرتبه علمی :
    مربی
^